Skip to main content

Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych przez NEXTOR.PL w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:

Usługodawca:
NEXTOR.pl z siedzibą w Kościanie, ul. Gryczana 3, 64-000 Kościan, NIP 6981382291.

Kontakt:
tel.: +48 512 434 989
e-mail: redakcja@nextor.pl
NEXTOR.pl, ul. Gryczana 3, 64-000 Kościan

Rodzaj usług świadczonych w Portalu NEXTOR.PL

1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.):

§    Usługi społecznościowe – usługi świadczone za pośrednictwem określonych Serwisów zgodnie z ich regulaminami, umożliwiających ich Użytkownikom nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi użytkownikami sieci Internet, w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Użytkowników oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych obszarach pamięci w infrastrukturze teleinformatycznej NEXTOR.PL lub jej Partnerów i udostępniania innym Użytkownikom,

§    Usługi komunikacyjne – usługi polegające na nadaniu dedykowanego adresu elektronicznego konta Użytkownika w dostępnych w Portalu zasobach oraz przypisania do niego określonej przestrzeni dyskowej w ramach infrastruktury teleinformatycznej Portalu NEXTOR.PL, służącego do odbierania, wysyłania, zapisywania, przechowywania i usuwania danych, obejmujące w szczególności usługę poczty elektronicznej oraz usługę hostingową.

§    Usługi pośrednictwa sprzedaży produktów i usług – usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług, w tym również usług finansowych za pośrednictwem wybranych Serwisów,

§  Usługi dopasowania treści komunikatów reklamowych do preferencji użytkowników w oparciu o informacje dostarczone przez użytkownika, w szczególności poprzez analizę jego aktywności w Portalu NEXTOR.PL;

2. Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, lub ustawy o radiofonii i telewizji, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisów tematycznych w Portalu NEXTOR.PL;

Wymagania techniczne:

1.  Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

·         sprzęt elektroniczny,

·         połączenie z siecią Internet,

·         przeglądarkę internetową,

·         inne oprogramowanie wymagane dla korzystania z wybranych Usług.

2. NEXTOR.PL zastrzega, że w przypadku niektórych Serwisów dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

Zakaz dostarczania treści bezprawnych:

1. Zakazane jest korzystanie z Portalu i/lub Serwisów w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

3. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

4. Usługi społecznościowe dostępne bez konieczności rejestracji a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu Wpisu (wątek główny dodany przez Użytkownika) lub Komentarza (każda publikowana treść dotycząca Wpisu, lub innych treści dostępnych w Portalu) będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami (Usługa elektroniczna komentarzy):

a. Usługa elektroniczna komentarzy to usługa elektroniczna umożliwiająca wymianę informacji i opinii oraz prowadzenia dyskusji pomiędzy Użytkownikami, w szczególności poprzez dokonywanie Wpisów lub Komentarzy,

b. Usługa elektroniczna komentarzy jest usługą bezpłatną dostępną dla każdego użytkownika Internetu,

c. W ramach Usługi elektronicznej komentarzy, NEXTOR.PL udostępnia mechanizm formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza o treści i formie określonej przez Użytkownika, w szczególności to Użytkownik decyduje, jakie treści (tekst, treści multimedialne) wprowadza na strony Portalu,

d. NEXTOR.PL oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przedpublikacyjnej, zapisuje Wpisy i Komentarze we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia, już dodanych:

                                   i.  Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,

                                 ii.  Wpisów i Komentarzy, które zawierają utwory w rozumieniu prawa autorskiego wprowadzone za pośrednictwem mechanizmu (dodaj plik), co do których Użytkownik nie posiada praw niezbędnych do ich eksploatacji,

– w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

5. Użytkownik korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.

6. Zgłoszenia treści bezprawnych należy dokonywać telefonicznie +48 512 434 989 lub na adres mailowy redakcja@nextor.pl.

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: NEXTOR.PL ul. Gryczana 3, 64-000 Kościan lub elektronicznie na adres redakcja@nextor.pl.

2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez NEXTOR.PL.

Ochrona prywatności

1. NEXTOR.PL gwarantuje Użytkownikom prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. NEXTOR.PL w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. NEXTOR.PL umożliwia korzystanie ze serwisu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem serwisów wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych.

4. Jakiekolwiek przekazywanie informacji osobom trzecim odbywa się, jeżeli tego wymagają przepisy obowiązującego prawa, a także w następujących przypadkach:

a. po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkowników, w celu świadczenia danej Usługi,

b. w postaci zagregowanej, charakteryzującej populację Użytkowników Portalu NEXTOR.PL i/lub Serwisów, aktualnym i potencjalnym partnerom handlowym.

Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych znajdziesz w Polityce prywatności.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas określony.

2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną rozwiązuje się:

a. w przypadku usług o charakterze czasowym, z chwilą opuszczenia stron NEXTOR.PL

b. w przypadku usług, co do których ustanowiono odrębne regulaminy, umowa rozwiązuje się na zasadach określonych w w/w regulaminach.

3. Do usług świadczonych drogą elektroniczną, co do których nie ustanowiono odrębnych regulaminów (brak zawarcia umowy) nie ma zastosowania ustawa o prawach konsumenta.

Nota prawna

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. W przypadku, gdy określone Serwisy będą posiadać własne regulaminy, regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych danego Serwisu, a niniejszy regulamin będzie miał zastosowanie jedynie do czynności składających się na korzystanie z takiego Serwisu bez konieczności rejestracji.

3. NEXTOR.PL nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu i/lub Serwisów informacji w ramach usług Informacyjnych, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników. NEXTOR.PL dostarcza informacje na warunkach ustawy prawo prasowe i lub ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

4. Przyjęty na stronach Portalu i/lub Serwisów wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej.

5. Portal i/lub Serwisy zawierają utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.

6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu i/lub Serwisów nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.

7. Użytkownik może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu i/lub Serwisów jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.Nr 47 poz.211 z późn. zm.).

8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu i/lub Serwisów w całości lub części w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody NEXTOR.PL, poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.