Skip to main content

Naukowcy twierdzą, że odkryli obozy wojskowe Asyryjczyków z czasów króla Sennacheryba, opisanego w Biblii. Obozy te miały być używane podczas oblężenia Lachisz i Jerozolimy około 701 r. p.n.e. Imperium asyryjskie, rozciągające się od Zatoki Perskiej po Morze Śródziemne, kontrolowało wówczas ten region.

W Biblii opisana jest historia, że oblężenie Jerozolimy zakończyło się, gdy „anioł Pana zabił sto osiemdziesiąt pięć tysięcy żołnierzy asyryjskich” (2 Księga Królów 19:35). Natomiast inskrypcje asyryjskie mówią, że król Judy, Ezechiasz, zapłacił duży trybut, aby Asyryjczycy odeszli.

Archeolog Stephen Compton zidentyfikował miejsce na północ od Lachisz, gdzie znajduje się owalna struktura, mogąca być obozem Asyryjczyków. Owalny kształt obozu jest typowy dla Asyryjczyków. Miejsce to nazywa się „Khirbet al Mudawwara”, co w średniowieczu mogło oznaczać miejsce obozu wojskowego. Średniowieczne nazewnictwo sugeruje, że mieszkańcy wiedzieli o starożytnym pochodzeniu tego miejsca.

Zdjęcia lotnicze oraz zapisy archeologiczne z XIX wieku wskazują również na Jebel el Mudawwara, miejsce na północ od Świątyni na Wzgórzu w Jerozolimie, jako obóz Sennacheryba. Nazwa „Mudawwara” mogła odnosić się do okrągłego kształtu obozu.

Znaleziono także fragmenty ceramiki z czasów oblężenia Lachisz, co wzmacnia hipotezę Comptona. Przesłał swoje odkrycia do archeologów pracujących w Lachisz, licząc na dalsze badania i potwierdzenie swoich przypuszczeń.

Naukowcy mają mieszane opinie na temat tych odkryć. Niektórzy, jak prof. Israel Finkelstein, uważają, że miejsce w Lachisz jest interesujące i warte dalszych badań terenowych. Inni, jak prof. David Ussishkin, są sceptyczni co do lokalizacji obozu w Lachisz.

W przypadku obozu w Jerozolimie, prof. Eckart Frahm z Yale University, zauważa, że Sennacheryb blokował Jerozolimę, nie próbując jej zdobyć szturmem. Sugeruje to, że Sennacheryb mógł budować umocnienia blokujące miasto, a nie jeden obóz.

Obecna historia miejsca, gdzie znajduje się Jebel el Mudawwara, również komplikuje możliwość dalszych wykopalisk. Miejsce to służyło jako skład amunicji w latach 30. XX wieku i było miejscem bitwy w 1967 roku. Obecnie znajduje się tam muzeum i miejsce pamięci.

Źródło: Live Science